ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง HR Manager

ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล (HR Manager) มีบทบาทสำคัญในองค์กรโดยรับผิดชอบการสรรหา การฝึกอบรม และการพัฒนาพนักงาน หน้าที่หลักของผู้จัดการทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไปได้แก่

Photo by Amy Hirschi on Unsplash

1. Recruitment and Hiring

การพัฒนากลยุทธ์การสรรหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถสูง การจัดการประกาศงาน การสัมภาษณ์ และกระบวนการจ้างงาน

2. Employee Relations

การรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีโดยการแก้ไขข้อขัดแย้ง ตอบสนองต่อข้อกังวลของพนักงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนของบริษัท

3. Benefits Administration

การจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ แผนเกษียณอายุ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

4. Compensation and Payroll

การพัฒนาและดำเนินการโครงสร้างเงินเดือน โบนัส และโปรแกรมจูงใจ รวมถึงการประมวลผลเงินเดือนให้ถูกต้อง

5. Training and Development

การออกแบบและดำเนินการโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพของพนักงาน

6. Employee Engagement and Retention

การดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในงานของพนักงาน เพื่อลดอัตราการลาออก

7. Compliance

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายแรงงาน)

8. HR Policies and Procedures

การพัฒนา อัพเดท และสื่อสารนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของ HR ให้กับพนักงาน

9. Data Analysis and Reporting

การวิเคราะห์ข้อมูล HR เช่น อัตราการลาออก ระยะเวลาที่ใช้ในการจ้างงาน และความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

10. Leadership and Collaboration

การทำงานใกล้ชิดกับแผนกอื่น ๆ (เช่น การจัดการ การปฏิบัติการ) เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการ HR สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

11. Risk Management

การระบุและบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น อุบัติเหตุในที่ทำงาน หรือข้อเรียกร้องการล่วงละเมิด

12. Communication

Effectively communicating HR information, policies, and changes to การสื่อสารข้อมูล HR นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงให้กับพนักงาน การจัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้พนักงานขององค์กรได้รับการฝึกอบรมที่ดี มีแรงจูงใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานให้ทำงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง KPIs ของตำแหน่ง HR Manager

1. Employee Turnover Rate

วัดเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ลาออกจากองค์กรในรายไตรมาสหรือรายปี

2. Time-to-Hire

ติดตามจำนวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการเติมตำแหน่งว่าง โดยมีเป้าหมายในการลดระยะเวลานี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. Hiring Quality

ประเมินคุณภาพของพนักงานใหม่โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของพนักงาน และอัตราการรักษาพนักงาน

วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการสำรวจ กลุ่มเป้าหมาย หรือวิธีการอื่นๆ โดยมีเป้าหมายในการได้คะแนนสูง (เช่น 80% หรือสูงกว่า)

5. Training Completion Rate

ติดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม แสดงถึงการพัฒนาทักษะและการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

6. Compliance Rate

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการและขั้นตอน HR เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน)

7. Employee Satisfaction

วัดความพึงพอใจของพนักงานผ่านการสำรวจหรือวิธีการอื่นๆ โดยมีเป้าหมายในการได้คะแนนสูง (เช่น 80% หรือสูงกว่า)

8. Recruitment Cost per Hire

ติดตามต้นทุนการสรรหาพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมายในการลดตัวชี้วัดนี้ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพการจ้างงาน

9. Onboarding Success Rate

ติดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานใหม่ที่ผ่านกระบวนการเริ่มงานสำเร็จและถูกรวมเข้ากับองค์กร

10. Total Labor Costs as a Percentage of Revenue

Evaluate the proportion of labor costs relative to revenue, ensuring that HR iประเมินสัดส่วนของต้นทุนแรงงานเทียบกับรายได้ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการ HR มีส่วนช่วยในการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจ

วัดเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ยังคงอยู่ในองค์กรในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีเป้าหมายในการได้คะแนนสูง (ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80% หรือสูงกว่า)

12. Diversity and Inclusion Metrics

ติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการรวมเข้าด้วยกัน เช่น การมีตัวแทนในบทบาทผู้นำ กลุ่มทรัพยากรพนักงาน หรือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมฝึกอบรมความหลากหลาย

13. HR Operational Efficiency

ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ HR เช่น เวลาที่ใช้ในการจัดการสวัสดิการ เงินเดือน หรือการทำงานอื่น ๆ


14. Employee Feedback and Insights

วัดคุณภาพและปริมาณของความคิดเห็นจากพนักงาน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการตัดสินใจของ HRตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง