ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Senior Sales Representative

ตำแหน่ง Senior Sales Representative หรือตัวแทนขายอาวุโส เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ที่มีหน้าที่ในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจผ่านการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมีความรับผิดชอบหลักและทักษะที่จำเป็นดังนี้

Photo by LinkedIn Sales Solutions on Unsplash

ตัวอย่าง Job Description

1. Lead Generation:

Identify, pursue, and qualify new leads and opportunities.


2. Sales Calls:

Conduct phone calls, meetings, and presentations to prospective customers to promote products/services and close deals.


3. Relationship Building:

Develop and maintain strong relationships with existing and potential clients to build trust and loyalty.


4. Product Knowledge:

Stay up-to-date on product features, benefits, and industry trends to effectively communicate value to customers.


5. Sales Strategy:

Develop and execute customized sales strategies for each account or opportunity.


6. Forecasting:

Accurately forecast sales performance and adjust sales tactics accordingly.


7. Collaboration:

Work closely with other departments (e.g., marketing, customer success) to ensure aligned goals and strategies.

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับตำแหน่งตัวแทนขายอาวุโสอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม บริษัท และบทบาทเฉพาะ อย่างไรก็ตาม นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทั่วไปที่ใช้วัดผลการทำงานของตัวแทนขายอาวุโส

1. Sales Revenue:

* เป้ายอดขายรวมของ Monthly/Quarterly/Yearly
* ยอดขายโดยเฉลี่ย (value or volume)


2. Conversion Rates:

* Lead-to-opportunity conversion rate (%)
* Opportunity-to-close conversion rate (%)


3. Pipeline Growth:

* จำนวนของ sales pipeline (opportunities, deals, or revenue)
* จำนวนลีดใหม่ที่ generated


4. Customer Satisfaction:

* ระดับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (e.g., Net Promoter Score)
* Retention rates (percentage of customers retained)


5. Sales Cycle Length:

* ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดการขายตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น days/weeks/months
* Time-to-close ratio (time spent on each opportunity)


6. Productivity:

* จำนวน sales calls, demos, or meetings ต่อเดือนหรือสัปดาห์
* Sales-qualified lead (SQL) to customer conversion rate (%)


7. Territory Performance:

* อัตรการเติบโตของยอดขายต่อพื้นที่
* ส่วนแบ่งการตลาด gains or losses


8. Collaboration and Leadership:

* Number of successful referrals or handovers to junior sales representatives
* Mentorship or coaching metrics (e.g., number of sales team members mentored)


9. Sales Strategy Effectiveness:

* Adoption rate of new sales strategies or tools
* Improvement in sales skills, knowledge, or expertise


10. Account Growth:

* Average account size or value increase over time
* Upsell/cross-sell success rates (percentage of additional revenue generated)ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง