ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Sale Support

บทบาทของผู้ช่วยด้านการขายหรือ Sales Support professional, หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Sales Assistant,โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ทีมขาย ช่วยเหลือลูกค้า และผู้มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อนั้นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย จะมีตัวอย่างหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

Photo by Scott Graham on Unsplash

1. Customer Service:

ตอบคำถามลูกค้า, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า


2. Sales Support:

ช่วยซัพพอร์ตทีมขายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ข้อมูลการวิเคราะห์คู่แข่ง และข้อมูลอื่นๆที่นำไปใช้ในการเสนอราคา


3. Lead Generation:

ตรวจสอบคุณภาพของลีดที่เติดต่อเข้ามา สามารถระบุได้ว่ารายไหนมีโอกาสที่จะปิดการขายได้ ส่งต่อลีดที่มีโอกาสสูงให้กับทีมขายทำการปิดการขาย


4. Data Entry:

บันทึกขัอมูลลูกค้าให้ถูกต้อง และครบถ้วนอยู่เสมอ


5. Research and Analysis:

หาข้อมูลทำการวิจัยตลาด, วิเคราะห์แนวโน้มการขาย และนำเอาข้อมูลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์การขาย


6. Communication:

สื่อสารกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ อย่างโทรศัพท์ อีเมล์ แชท ให้มีประสิทธิภาพ


7. Process Improvement:

ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในการทำงานของทีมงาน เพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น


8. Training and Development:

ติดตามและ เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และทิศทางล่าสุดทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงการขายของทีม


9. Collaboration:

ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เช่น การตลาด ความสำเร็จของลูกค้า และการเงิน เพื่อให้มีการปรับปรุงและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน


10. Metrics and Reporting:

ติดตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่เกี่ยวข้อง, วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการขาย และให้ข้อมูลเชิงลึกให้แก่ผู้บริหาร

ตัวอย่าง KPIs (Key Performance Indicators) for a Sales Support

1. First Call Resolution (FCR):

The percentage of customer inquiries resolved on the first call or interaction.


2. Average Handle Time (AHT):

The average time spent by the sales support representative handling a customer inquiry or issue.


3. Abandon Rate:

The percentage of customers who abandon their calls or interactions without being transferred to a sales representative or getting their issue resolved.


4. Customer Satisfaction (CSAT):

Measured through surveys, feedback forms, or Net Promoter Score (NPS) ratings, CSAT gauges customer happiness with the support experience.


5. Resolution Rate:

The percentage of customer inquiries that are fully resolved by the sales support representative without requiring escalation to a higher-level team member or manager.


6. Escalation Rate:

The percentage of issues that require escalation to a higher-level team member or manager, indicating potential gaps in knowledge or skills.


7. Timeliness of Response:

The average time taken by the sales support representative to respond to customer inquiries or issues.


8. Sales Qualified Leads (SQLs):

The number of qualified leads generated by the sales support role that are passed on to the sales team for further pursuit.


9. Conversion Rate:

The percentage of SQLs converted into actual sales, indicating the effectiveness of the sales support role in driving revenue.


10. Cost per Resolution:

The cost associated with resolving customer inquiries or issues, which can help identify areas for process improvement and cost reduction.

ด้วยการติดตาม KPIs เหล่านี้, ทีม Sales Support teams จะสามารถวัดผลงาน เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง


ตัวอย่าง JD งานไอที


Search the website