ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Accounting & Finance Senior Officer

Accounting and Finance Senior Officer หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านบัญชีและการเงินมักดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสภายในองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการฟังก์ชันทางการเงินต่างๆในองค์กร

Photo by Scott Graham on Unsplash

ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Accounting & Finance Senior Officer

1. Financial Planning and Analysis

พัฒนาและดูแลแบบจำลองทางการเงิน การพยากรณ์ และงบประมาณ เพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางการเงินถูกต้อง

2. Financial Reporting

ดูแลการจัดเตรียมงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี (เช่น GAAP หรือ IFRS)

3. Accounting Operations

จัดการกิจกรรมการบัญชีในแต่ละวัน เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า การจ่ายเงินเดือน และการบำรุงรักษาสมุดบัญชีทั่วไป

4. Financial Compliance

ให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน กฎหมาย และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

5. Risk Management

ระบุ ประเมิน และบรรเทาความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การระดมทุน และการจัดการกระแสเงินสด

6. Budgeting and Forecasting

พัฒนาและจัดการงบประมาณ การพยากรณ์ และแผนการลงทุน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

7. Financial Performance Analysis

วิเคราะห์เมตริกผลการดำเนินงานทางการเงิน (เช่น รายได้ ความสามารถในการทำกำไร กระแสเงินสด) เพื่อแจ้งการตัดสินใจทางธุรกิจและผลักดันการเติบโต

8. Team Management

นำทีมงานบัญชีและการเงิน ให้คำแนะนำ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาเพื่อให้มั่นใจถึงการดำเนินงานและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

9. Process Improvement

ระบุจุดที่สามารถปรับปรุงกระบวนการและดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มการควบคุมทางการเงิน

10. External Reporting

ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก หน่วยงานด้านภาษี และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงาน

ตัวอย่าง KPIs ของ Accounting & Finance Senior Officer

1. Financial Statement Accuracy

ร้อยละของงบการเงินที่ไม่มีข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่สำคัญ, ระยะเวลาที่ใช้ในการปิดบัญชีและส่งงบการเงิน


2. Financial Reporting Timeliness

จำนวนวันเฉลี่ยที่ใช้ในการจัดทำและส่งรายงานทางการเงิน (เช่น รายไตรมาส รายปี), การปฏิบัติตามกำหนดเวลาการยื่นรายงานทางกฎหมาย

3. Budgeting and Forecasting Accuracy

ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์จริงและผลลัพธ์ตามงบประมาณ (เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย) และ ความแม่นยำของการพยากรณ์ทางการเงินในระยะยาว (เช่น 3-5 ปี)

การประหยัดต้นทุนที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการหรือการริเริ่มลดต้นทุน และ อัตราส่วนของต้นทุนที่ควบคุมได้ต่อต้นทุนรวม

จำนวนจุดอ่อนที่สำคัญหรือข้อบกพร่องที่ระบุและแก้ไขแล้ว และ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในในการป้องกันข้อผิดพลาดที่สำคัญ

6. Compliance

ร้อยละของการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน กฎหมาย และมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ความรวดเร็วในการยื่นรายงานและการตอบสนองต่อการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล

การลดเวลาการดำเนินการหรือลดระยะเวลาสำหรับงานบัญชีเฉพาะ

อัตราการนำระบบหรือกระบวนการบัญชีใหม่มาใช้

8. Staff Development and Knowledge Sharing

ร้อยละของพนักงานที่มีการรับรองหรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น CPA, CMA) ให้ไม่ต่ำกว่า 80% และ ความถี่ของการฝึกอบรมหรือการจัดเวิร์กช็อปโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

9. Communication and Collaboration

คะแนนความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสีย (เช่น ผู้บริหาร สมาชิกทีม) เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสื่อสาร และ จำนวนโครงการข้ามสายงานที่นำหรือเข้าร่วมสำเร็จ

10. Leadership and Mentorship

อัตราการรักษาพนักงานในทีมบัญชีและการเงิน และ จำนวนสมาชิกทีมที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือรับผิดชอบเพิ่มเติมตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง