ตัวอย่าง kpi สำหรับงานแอดมิน

งานแอดมินมีหน้าที่หลากหลายและมุ่งเน้นในการสนับสนุนทำให้ธุรกิจทำงานได้สะดวกและประสานงานได้ดีขึ้น

การวัดประสิทธิภาพในงานแอดมินเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามและวัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Key Performance Indicators (KPIs) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการวัดผลและติดตามความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ ที่ทำในหน้าที่ของแอดมิน นี่คือตัวอย่าง KPI ที่สามารถนำมาใช้ในงานแอดมิน:

Photo by Campaign Creators on Unsplash

 1. เวลาการตอบรับ (Response Time):
  • KPI: ระยะเวลาที่แอดมินใช้ในการตอบกลับอีเมล, ข้อความ, หรือการติดต่ออื่นๆ จากผู้ใช้งาน
  • วัดค่า: ในช่วงเวลาที่กำหนด, 90% ของการตอบรับต้องเสร็จสิ้นภายใน X ชั่วโมง
 2. ประสิทธิภาพในการจัดการงาน (Task Efficiency):
  • KPI: จำนวนงานที่สามารถจัดการได้ต่อหนึ่งวัน
  • วัดค่า: บันทึกจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในแต่ละวันที่เหมาะกับหน้าที่งานเฉพาะ, มุ่งเน้นให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพต่อเนื่อง
 3. ความพร้อมที่ให้บริการ (Service Readiness):
  • KPI: ความพร้อมที่ให้บริการตามเวลาที่กำหนด
  • วัดค่า: การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดในการปฏิบัติงาน, การล่าช้าไม่เกิน X% ของงานทั้งหมด
 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction):
  • KPI: ร้อยละของผู้ใช้งานที่พึงพอใจ
  • วัดค่า: นำเสนอแบบสำรวจความพึงพอใจ, มุ่งเน้นให้คะแนนความพึงพอใจสูงกว่า X%
 5. ความถูกต้องของข้อมูล (Data Accuracy):
  • KPI: ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
  • วัดค่า: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, มุ่งเน้นให้มีร้อยละความถูกต้องสูงกว่า X%
 6. การพัฒนาทักษะและความรู้ (Skill and Knowledge Development):
  • KPI: จำนวนการฝึกอบรมหรือการพัฒนาทักษะต่อปี
  • วัดค่า: กำหนดจำนวนการฝึกอบรมที่ต้องการในแต่ละปี, มุ่งเน้นให้ทีมพัฒนาทักษะตามที่ต้องการ
 7. การบริหารจัดการเวลา (Time Management):
  • KPI: ร้อยละของการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ
  • วัดค่า: การติดตามการใช้เวลาในการทำงาน, มุ่งเน้นให้มีร้อยละการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า X%

การใช้ KPI ที่เหมาะสมและการติดตามค่า KPI อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ทีมงานแอดมินสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการทำงานในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.