ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager

ตำแหน่ง Accounting Manager, หรือเรียกอีกชื่อว่า Senior Accountant or Financial Manager เป็นตำแหน่งระดับ senior-level ที่รับผิดชอบในการดูแลหน่วยงานด้านการเงินในองค์กร มักจะมี Job Description ดังต่อไปนี้:

Photo by krakenimages on Unsplash

1. Financial Planning and Budgeting:

Develops and implements financial plans, budgets, and forecasts to ensure the company’s financial goals are met.


2. Accounting Operations Management:

Oversees day-to-day accounting operations, including accounts payable, accounts receivable, payroll, and general ledger maintenance.


3. Financial Reporting:

Manages the preparation of financial statements, such as balance sheets, income statements, and cash flow statements, to ensure compliance with regulatory requirements and company policies.


4. Accounting Policy Development:

Develops and implements accounting policies, procedures, and standards to ensure compliance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and industry regulations.


5. Staff Management:

Leads a team of accountants, managing their workloads, providing guidance and training, and ensuring the efficient operation of the accounting department.


6. Compliance:

Ensures that all financial reporting, regulatory requirements, and company policies are met, including compliance with laws such as Sarbanes-Oxley (SOX) and Dodd-Frank.


7. Financial Analysis:

Analyzes financial data to identify trends, opportunities for cost reduction, and areas for improvement, providing recommendations to senior management.


8. Risk Management:

Identifies and assesses potential risks and develops strategies to mitigate them, ensuring the company’s financial stability and integrity.


9. Audits and Compliance:

Collaborates with external auditors and internal auditors to ensure compliance with auditing standards and regulatory requirements.


10. Strategic Planning:

Contributes to the development of the company’s strategic plan by providing financial insights and recommendations.

สำหรับ KPI ของตำแหน่งงาน Accounting Manager จะมีดังต่อไปนี้

1. Financial Reporting Accuracy:

Percentage of financial reports submitted on time and with minimal errors.


2. Budget Variance Analysis:

Ability to analyze and explain budget variances, providing insights for future planning and decision-making.


3. Accounts Payable/Accrued Expenses Management:

Timeliness and accuracy in processing accounts payable and accrued expenses transactions.


4. Revenue Recognition:

Accuracy in recognizing revenue according to accounting standards (e.g., GAAP or IFRS).


5. Cost Control:

Ability to manage costs effectively, identifying areas for reduction and implementing changes as needed.


6. Financial Statement Compliance:

Ensure financial statements comply with relevant laws, regulations, and industry standards (e.g., SOX).


7. Trend Analysis:

Identify trends in financial data, providing insights for strategic planning and decision-making.


8. Staff Management:

Effectiveness of staff management, including training, performance monitoring, and resource allocation.


9. Process Efficiency:

Ability to streamline and optimize accounting processes, reducing costs and improving productivity.


10. Audit Preparation:

Timeliness and thoroughness in preparing financial statements and supporting documentation for audits.


11. Compliance with Accounting Standards:

Adherence to relevant accounting standards (e.g., GAAP, IFRS) and regulatory requirements.


12. Financial Analysis and Forecasting:

Ability to analyze financial data and create accurate forecasts, enabling informed business decisions.


13. Inventory Management:

Effectiveness in managing inventory levels, minimizing write-offs, and optimizing storage capacity.


14. Cash Flow Management:

Ability to manage cash flows effectively, ensuring sufficient liquidity and minimizing delays.


15. External Reporting:

Timeliness and accuracy of external financial reports (e.g., quarterly or annual reports).

ตัวอย่าง KPIs จะทำให้การวัดผลงานของตำแหน่ง Accounting Manager เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้สามารถโฟกัสกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

ถ้าสนใจระบบประเมินผลที่ช่วยให้คุณวัดผลงานในองค์กรได้อย่างง่ายๆ ติดต่อเราได้ที่นี่ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง


ตัวอย่าง JD งานไอที


Search the website