Our Products

esteemate kpi and competency

เปลี่ยนขั้นตอนการประเมินผลงานของพนักงานให้ง่ายขึ้น.

ระบบประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานออนไลน์มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และทำให้ข้อมูลการประเมินถูกต้อง สามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการประเมินที่คล่องตัว จะทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจเกิดขึ้นได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ใช้ระบบประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานออนไลน์ https://esteemate.io เป็นเครื่องมือพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น