ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Events Manager

ผู้จัดการงานอีเวนต์ (Events Manager) หรือที่รู้จักกันในนาม ผู้ประสานงานอีเวนต์ หรือ ผู้วางแผนการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการจัดงานต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา การอบรม งานแสดงสินค้า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานแต่งงาน และการชุมนุมประเภทอื่นๆ บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการประสานงานทุกด้านของงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการจัดการด้านโลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม ความบันเทิง และบริการสำหรับแขก

Photo by Product School on Unsplash

ตัวอย่าง Job Descriptions ของตำแหน่ง Events Manager

1. Event Conceptualization

พัฒนาแนวคิดหรือธีมสำหรับงานอีเวนต์ตามความต้องการของลูกค้าหรือเป้าหมายภายในองค์กร

2. Planning and Organization

สร้างแผนรายละเอียดและกำหนดเวลาสำหรับงานอีเวนต์ รวมถึงการจัดทำงบประมาณ กำหนดการ และการจัดสรรทรัพยากร

3. Venue Selection and Management

ระบุและจองสถานที่ที่เหมาะสม ต่อรองสัญญา และจัดการการเยี่ยมชมสถานที่และโลจิสติกส์ต่างๆ

4. Catering and Hospitality

จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักให้กับแขก เพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการของแขกจะได้รับการตอบสนอง

5. Entertainment and Activities

จองวิทยากร นักแสดง หรือตัวเลือกความบันเทิงอื่นๆ เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน

6. Marketing and Promotion

พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อโปรโมทงานอีเวนต์ รวมถึงการโฆษณา แคมเปญอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และประชาสัมพันธ์

7. Logistics and Operations

ดูแลทุกด้านของโลจิสติกส์ของงาน เช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การขนส่ง และที่จอดรถ

8. Budgeting and Financial Management

จัดการงบประมาณของงานอีเวนต์ ติดตามค่าใช้จ่าย และให้แน่ใจว่าเป้าหมายทางการเงินจะได้รับการตอบสนอง

9. Communication and Coordination

ประสานงานกับผู้ขาย วิทยากร นักแสดง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของงานอีเวนต์เป็นไปอย่างราบรื่น

10. Risk Management

ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพัฒนามาตรการฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบต่อการจัดงาน

11. Post-Event Evaluation

ทำการประเมินผลหลังงานเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย

ตัวอย่าง KPIs ของตำแหน่ง Event Manager

1. Event Attendance

จำนวนผู้เข้าร่วมงานแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถวัดได้จากข้อมูลการลงทะเบียน การขายตั๋ว หรือการติดตามผู้เข้าร่วมงานในสถานที่

2. Event Revenue

รายได้รวมที่เกิดจากงานอีเวนต์ รวมถึงการขายตั๋ว การสนับสนุน และค่าธรรมเนียมจากผู้ขาย

3. Customer Satisfaction

วัดผลผ่านแบบสำรวจ แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ หรือคะแนนผู้สนับสนุนสุทธิ (NPS) ซึ่ง KPI นี้ติดตามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน

4. Event Profitability

เมตริกนี้ประเมินผลทางการเงินของงานแต่ละงาน โดยพิจารณาต้นทุน รายได้ และกำไรสุทธิ

5. Sponsorship Value

มูลค่ารวมของสปอนเซอร์ที่ได้รับสำหรับงานอีเวนต์ รวมถึงจำนวนและประเภทของผู้สนับสนุน ตลอดจนระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา

6. Programmatic Effectiveness

ความสำเร็จของโปรแกรมหรือแทร็คเฉพาะของงานอีเวนต์ในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การพัฒนาทักษะหรือโอกาสในการสร้างเครือข่าย

7. Venue Utilization

วัดการใช้สถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม และความท้าทายด้านโลจิสติกส์

8. Logistics Efficiency

ประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ของงาน เช่น การขนส่ง การจัดเลี้ยง และบริการโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานและความสำเร็จโดยรวมของงาน

คุณภาพและการมีส่วนร่วมของวิทยากรหรือนักนำเสนองาน ซึ่งวัดผลผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ การให้คะแนน หรือการรีวิว

10. Social Media Impact

การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของเนื้อหาเกี่ยวกับงานอีเวนต์ในโซเชียลมีเดีย รวมถึงยอดไลค์ แชร์ คอมเมนต์ และการเติบโตของผู้ติดตาม

การติดตาม KPI เหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการงานอีเวนต์ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความสำเร็จของงาน และสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตและผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ควรคำนึงว่า KPI ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดของงานอีเวนต์ ตลอดจนเป้าหมายและลำดับความสำคัญขององค์กรตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง