ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Assistance Accounting

บทบาทของผู้ช่วยบัญชี หรือที่เรียกว่า Accounting Assistant หรือ Bookkeeping Assistant เป็นตำแหน่งสนับสนุนในแผนกบัญชี หน้าที่หลักของผู้ช่วยบัญชีมักรวมถึง:

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Accounting Assistant

1. Bookkeeping and Record-Keeping:

การรักษาบันทึกทางการเงินให้ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ การจ่ายเงินเดือน และบันทึกบัญชีทั่วไป

2. Data Entry:

การป้อนข้อมูลทางการเงินลงในซอฟต์แวร์บัญชีหรือสเปรดชีต โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความทันเวลา

3. Financial Statement Preparation:

ช่วยในการจัดทำงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

4. Invoicing and Billing:

การเตรียมและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า หรือผู้ขาย และติดตามการชำระเงินและยอดค้างชำระ

5. Payroll Processing:

การจัดการงานจ่ายเงินเดือน รวมถึงการคำนวณค่าแรง การเตรียมเช็คเงินเดือน และการรายงานภาษีและการหักต่างๆ

6. Reconciliation:

การตรวจสอบและกระทบยอดงบการเงิน เช่น งบธนาคาร งบเครดิตการ์ด และใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

7. Compliance:

การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี กฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท

8. Research and Analysis:

การทำวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานบัญชี เช่น การระบุแนวโน้มหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลทางการเงิน

9. Reporting:

การเตรียมและส่งรายงานให้กับผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย หรือหน่วยงานภายนอก ตามที่ต้องการ

10. Support:

การให้การสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้ทำบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยการตอบคำถาม ให้ข้อมูล และช่วยในโครงการพิเศษต่างๆ


ตัวอย่าง KPIs สำหรับตำแหน่ง assistance accounting

1. Cost Per Assisted User (CPAU):

This is the most basic KPI, which calculates the average cost per user who received assistance.

2. Assistance Cost as a Percentage of Revenue:

This KPI measures the percentage of revenue spent on providing assistance to customers.

3. Average Handling Time (AHT) per Assisted User:

This KPI tracks the time it takes to resolve an issue or answer a customer’s question, which can impact the overall efficiency and cost of the assistance program.

4. First Contact Resolution (FCR) Rate:

FCR measures the percentage of issues resolved during the initial contact with a customer service representative, reducing the need for further assistance and associated costs.

5. Customer Satisfaction (CSAT):

This KPI assesses customer satisfaction with the assistance provided, which can impact overall customer loyalty and retention.

6. Net Promoter Score (NPS):

NPS measures customer loyalty by tracking whether customers are likely to recommend your company’s assistance services to others.

7. Resolution Rate:

This KPI tracks the percentage of issues resolved without escalating to higher-level support or external resources, reducing costs and improving efficiency.

8. Assistance Volume per User:

This KPI measures the frequency and volume of assistance requests from customers, which can help identify areas for process improvements.

9. Average Cost per Issue:

This KPI calculates the average cost of resolving a specific type of issue or problem, helping to prioritize resources and optimize processes.

10. Return on Investment (ROI) for Assistance Accounting:

This KPI evaluates the return on investment for the assistance accounting program by comparing costs to benefits, such as improved customer satisfaction and loyalty.

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เหล่านี้สามารถช่วยองค์กรในการวัดประสิทธิผลของ assistance accounting ระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น:ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง