ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Accountant Supervisor

ตำแหน่ง Accountant Supervisor หรือตำแหน่งผู้ควบคุมบัญชี หรือ นักบัญชีอาวุโส โดยทั่วไปจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบัญชีและการกำกับดูแลการทำงานของทีมบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่างานทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานบัญชีภายในทีม

Photo by Vitaly Gariev on Unsplash

Key Responsibilities:

1. Accounting Functions:

ดูแลและจัดการการดำเนินงานด้านบัญชีประจำวัน รวมถึงการบันทึกบัญชี การวางงบประมาณ การพยากรณ์ และการรายงานทางการเงิน


2. Supervision:

นำทีมงานบัญชี นักบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอื่น ๆ โดยให้คำแนะนำ การฝึกอบรม และการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


3. Budgeting and Forecasting:

พัฒนา ดำเนินการ และจัดการงบประมาณและการพยากรณ์สำหรับแผนกต่าง ๆ หรือโครงการภายในองค์กร


4. Financial Analysis:

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อระบุแนวโน้ม พื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง และโอกาสในการลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้


5. Compliance:

ควบคุมดูแลว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่น GAAP (หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป) หรือ IFRS (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ)

ประสานงานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอก และการตรวจสอบทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินขององค์กรถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง


7. Process Improvement:

ปรับปรุงกระบวนการและดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือเพิ่มผลผลิต


8. Communication:

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายบริหาร พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรภายนอก


ตัวอย่าง Key Performance Indicators (KPIs)

for an Accountant Supervisor position may vary depending on the organization, industry, and specific responsibilities. However, here are some common KPIs that might be relevant:

1. Financial Management:

* Budget variance: Ensure budget targets are met or exceeded.
* Financial reporting timeliness: Maintain accurate and timely financial reports for stakeholders.


2. Accounting Process Efficiency:

* Accounts payable/due processing time: Monitor the speed of account payment processing to ensure timely payments to vendors.
* Accounts receivable collection rate: Track the percentage of accounts receivable collected within a specified timeframe.


3. Team Performance:

* Staff productivity: Measure the effectiveness and efficiency of team members in completing tasks and meeting deadlines.
* Team member engagement: Monitor employee satisfaction, retention, and overall morale.


4. Compliance and Risk Management:

* Audit findings: Ensure compliance with accounting standards, regulatory requirements, and internal policies.
* Risk management metrics: Track the effectiveness of risk mitigation strategies and monitor potential risks.


5. Communication and Collaboration:

* Stakeholder satisfaction: Measure the level of satisfaction from stakeholders (e.g., executives, departments) regarding financial reporting and support.
* Cross-functional collaboration: Monitor the efficiency and effectiveness of communication with other teams and departments.


6. Innovation and Improvement:

* Process improvement ideas implemented: Track the number of process improvements implemented to increase efficiency or reduce costs.
* Training and development participation:

Measure employee participation in training programs, workshops, or online courses to enhance skills.

Some additional KPIs that might be relevant for an Accountant Supervisor position include:

1. Customer Satisfaction:

Monitor customer satisfaction ratings (e.g., from vendors, customers) regarding financial services and support.


2. Cost Savings:

Track the percentage of costs saved through process improvements, cost reduction initiatives, or supply chain optimizations.


3. Staff Development:

Measure employee development and advancement opportunities within the team.


4. Industry Benchmarking:

Compare key performance metrics with industry averages to identify areas for improvement.

Remember that these KPIs are not exhaustive, and you should tailor them to your organization’s specific goals, priorities, and performance management framework.ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง