ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Account and Finance Manager

ตำแหน่ง Account and Finance Manager, หรือตำแหน่ง Accounting Manager or Financial Manager เป็นตำแหน่งระดับ senior-level professional ที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานด้าน financial planning, budgeting, forecasting, and accounting functions

Photo by Sean Pollock on Unsplash

ตัวอย่างของ Job Description ของตำแหน่งนี้

1. Financial Planning and Budgeting:

Develops and manages the company’s financial plans, budgets, and forecasts to ensure alignment with business objectives.


2. Accounting Operations:

Oversees the day-to-day accounting activities, including accounts payable, accounts receivable, payroll, and general ledger maintenance.


3. Financial Reporting:

Prepares and analyzes financial reports, such as balance sheets, income statements, cash flow statements, and other relevant financial data.


4. Budgetary Control:

Monitors and controls expenses to ensure they stay within budgeted levels, identifying areas for cost reduction or optimization.


5. Forecasting and Planning:

Develops and maintains financial models to forecast future performance, identifying trends, opportunities, and potential risks.


6. Compliance and Risk Management:

Ensures compliance with accounting standards, regulatory requirements, and internal policies, while mitigating financial risks.


7. Team Leadership:

Manages a team of accountants and finance professionals, providing guidance, coaching, and training to ensure effective execution of responsibilities.


8. Strategic Planning:

Collaborates with senior leadership to develop strategic plans and recommendations for business growth, expansion, or cost reduction initiatives.


9. Financial Analysis:

Analyzes financial data to identify areas for improvement, opportunities for growth, and potential risks, providing insights to inform business decisions.


10. Stakeholder Communication:

Communicates financial performance and plans to stakeholders, including senior management, investors, and external auditors.

โดยปกติแล้ว ตำแหน่ง Account and Finance Manager เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในองค์กร โดยจะรับผิดชอบต่อสุขภาพทางการเงินและความมั่งคั่งในองค์กร นอกเหนือจากนั้นยังจะต้องคอยดูแลด้านงาน strategic insights เพื่อที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์กรอีกด้วย

Photo by Campaign Creators on Unsplash

KPI and Competency

ตัวอย่าง Key Performance Indicators (KPIs) สำหรับ Account and Finance Manager position อาจจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละธุรกิจ แต่ก็มักจะมีส่วนที่เหมือนกันดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดทางด้าน Financial Management

1. Revenue growth:

Monitor the increase in revenue generated by the manager’s accounts.


2. Expense management:

Track the effective management of expenses to ensure they remain within budget.


3. Cash flow management:

Measure the ability to manage cash inflows and outflows efficiently.


4. Financial forecasting accuracy:

Assess the accuracy of financial forecasts made by the manager.


5. Budgeting compliance:

Ensure that budgets are set and managed in accordance with organizational goals.

ตัวชี้วัดทางด้าน Account Management

1. Customer satisfaction:

Monitor customer feedback and satisfaction rates for accounts under management.


2. Account growth:

Track the expansion of accounts and revenue generated from existing customers.


3. Retention rate:

Measure the percentage of accounts retained over a specific period.


4. Sales pipeline development:

Assess the manager’s ability to develop and maintain a healthy sales pipeline.


5. Cross-selling and upselling:

Monitor the success of cross-selling and upselling initiatives for accounts under management.

ตัวชี้วัดทางด้าน Operational Efficiency

1. Process efficiency:

Measure the effectiveness of financial processes and systems implemented by the manager.


2. Automation rate:

Track the percentage of tasks automated using technology or software.


3. Cycle time reduction:

Assess the manager’s ability to reduce cycle times (e.g., invoicing, payment processing).


4. Compliance with regulatory requirements:

Ensure that all financial transactions and reporting are compliant with relevant regulations.


5. Team productivity:

Monitor the productivity of the finance team under the manager’s supervision.

ตัวชี้วัดด้าน Strategic Planning

1. Strategic plan development:

Assess the quality and relevance of strategic plans developed by the manager for accounts and finance.


2. Goal setting:

Measure the effectiveness of goal setting and achievement for individual accounts and finance teams.


3. Risk management:

Evaluate the manager’s ability to identify, assess, and mitigate financial risks.


4. Budgeting for growth:

Monitor the manager’s ability to budget for growth initiatives and investments.


5. Financial planning and forecasting:

Assess the quality of financial plans and forecasts developed by the manager.ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง


ตัวอย่าง JD งานไอที


Search the website