job description คืออะไร?

Job Description หรือคำอธิบายงาน คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานในองค์กร มักจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ตำแหน่งงาน: ชื่อตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ: ลักษณะงานที่ต้องทำ รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น ๆ
 3. คุณสมบัติที่ต้องการ: คุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทักษะเฉพาะด้าน หรือใบรับรองต่าง ๆ
 4. สถานที่ทำงาน: ที่ตั้งของสถานที่ทำงานหรือพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงาน
 5. เวลาทำงาน: เวลาทำงานที่ต้องปฏิบัติงาน เช่น เวลาทำงานประจำ หรือเวลาทำงานแบบพิเศษ
 6. รายงานต่อ: ผู้ที่ต้องรายงานหรือประสานงาน เช่น ผู้บังคับบัญชา หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง
 7. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของตำแหน่ง: เป้าหมายหลักของตำแหน่งนั้น ๆ และวิธีที่งานนั้นส่งผลต่อองค์กร

Photo by Vitaly Gariev on Unsplash


การจัดทำ Job Description ที่ดี จะช่วยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ช่วยให้ผู้สมัครเข้าใจความคาดหวังขององค์กร และช่วยให้องค์กรประเมินความสามารถของผู้สมัครได้ตรงตามความต้องการ

หน้าที่หลักๆ ของ Job Description ในการช่วงการสรรหาและหลังจากนั้น จะมีดังนี้:

 1. กำหนดความคาดหวังของผู้สมัครงาน:
  • บอกให้ชัดเจนว่าตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง
  • ช่วยให้ผู้สมัครรู้ว่าต้องทำอะไรและต้องเก่งอะไรบ้าง
 2. ช่วยสรรหาและคัดเลือกคนเข้ามาทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรกำลังหา:
  • ใช้ในการประกาศหาคนมาทำงาน
  • ช่วยคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม
 3. ประเมินผลงานของพนักงาน:
 4. ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางขององค์กร:
  • ใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน
  • ช่วยระบุสิ่งที่พนักงานต้องพัฒนาเพิ่มเติม
 5. จัดการค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานและอุตสาหกรรม:
  • ใช้ในการกำหนดเงินเดือนและสวัสดิการ
  • ช่วยให้รู้ว่าค่าตอบแทนควรเป็นเท่าไรตามหน้าที่ที่ทำ
 6. ช่วยจัดการงานในองค์กรให้เกิดความชัดเจน:
  • ช่วยวางแผนและจัดการโครงสร้างงาน
  • ทำให้การทำงานในองค์กรเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 7. สร้างความโปร่งใสและยุติธรรมในการประเมินผลงาน:
  • ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
  • ลดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจระหว่างพนักงานกับผู้จัดการ

การมี Job Description ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายจะช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง


ตัวอย่าง JD งานไอที


Search the website