ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

by

in

ปัจจุบัน หลายๆคน คงมีการนำเอา OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมการทำงานของทีมและให้การชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับการวัดความสำเร็จของเป้าหมาย มาใช้กันในองค์กร โดยเฉพาะในงานทรัพยากรบุคคล OKRs เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำ OKRs ที่เกี่ยวพันกันกับวัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

  1. การพัฒนาและรักษาบุคลากร: เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและพร้อมทำงานอย่างมืออาชีพ
  2. การสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาสมรรถนะ: เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถของบุคลากรเพื่อให้สามารถรับมือกับความต้องการขององค์กรได้
  3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์และสนับสนุน: เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและการสร้างนวัตกรรม
  4. การจัดการและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง: เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีดังนี้:

Objectives and Key ResultsDetails
Objective 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาบุคลากร
Key Result 1เพิ่มอัตราการสำเร็จของการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานในบริษัท โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 70% เป็น 85% ภายในไตรมาสนี้
Key Result 2ลดอัตราการลาออกจากงานลงจาก 15% เป็น 10% ในช่วงเวลา 6 เดือน
Objectives and Key ResultsDetails
Objective 2สร้างบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงาน
Key Result 1จัดกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในทีมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
Key Result 2ประเมินความพึงพอใจของพนักงานในบรรยากาศการทำงานโดยใช้สำรวจความพึงพอใจและเสนอแนะ และดำเนินการปรับปรุงตามความต้องการอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี
Objectives and Key ResultsDetails
Objective 3ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะของพนักงาน
Key Result 1จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงเส้นในรูปแบบการฝึกฝนภายในองค์กรอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาส
Key Result 2บันทึกการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของพนักงานทุกคนในระบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์
Objectives and Key ResultsDetails
Objective 4การจัดการและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
Key Result 1จัดทำแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสร้างการสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้จัดการในระดับสูง
Key Result 2ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผลต่อผลกระทบต่อองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพองค์กรด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม สร้างบรรยากาศทำงานที่ดีและสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีพลังงานทำงานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในยุคการแข่งขันในตลาดวันนี้และในอนาคต.