ตัวอย่าง KPI ของแผนกการเงิน

KPI (Key Performance Indicators) หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและติดตามผลการดำเนินงานของแผนกหรือองค์กร ซึ่งสำหรับแผนกการเงิน KPI สามารถเน้นได้ทั้งด้านการเงินและด้านการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร

ดูตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่งงานด้านการเงินและการบัญชี

KPI ของแผนกการเงินมีความสำคัญด้วยหลายเหตุผล ดังนี้:

  1. การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน KPI ช่วยในการวัดและติดตามประสิทธิภาพของแผนกการเงิน เช่น การวัดความสามารถในการจัดการกระแสเงินสด การบริหารหนี้สิน และการลงทุน ซึ่งช่วยให้บริษัททราบถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางการเงิน
  2. การประเมินผลการดำเนินงาน KPI ช่วยให้แผนกการเงินสามารถประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ์ได้
  3. การตัดสินใจที่มีข้อมูล KPI ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจด้านการเงิน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน-ประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) และการจัดการงบประมาณ
  4. การตรวจสอบและควบคุม KPI ช่วยให้แผนกการเงินสามารถตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหลของทรัพยากรทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  5. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและ Stakeholders การมี KPI ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทมีการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
  6. การระบุและจัดการความเสี่ย: KPI ช่วยในการระบุและจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

ตัวอย่างของ KPI ที่น่าสนใจสำหรับแผนกการเงินได้แก่

อัตราการเรียกเก็บหนี้ (Debt Collection Rate)

วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินหนี้ที่สำเร็จการเรียกเก็บได้ต่อรายการเงินหนี้ทั้งหมดที่ต้องเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหนี้ (Cost of Debt Collection)

วัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดเก็บหนี้ต่อยอดหนี้ที่เก็บได้

ระยะเวลาการตรวจสอบและอนุมัติใบสำคัญ (Cycle Time for Invoice Processing)

วัดเป็นจำนวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบและอนุมัติใบสำคัญทางการเงิน ตั้งแต่วันที่รับใบสำคัญจนถึงวันที่อนุมัติเสร็จสิ้น

อัตราผลตอบแทนในการลงทุน (Return on Investment – ROI)

วัดผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกิจกรรมทางการเงิน เช่น การลงทุนในระบบสารสนเทศทางการเงินหรือการพัฒนากระบวนการทางการเงิน

อัตราค่าใช้จ่ายทั่วไป (Operating Expense Ratio)

วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแผนกการเงินต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัท

ระยะเวลาในการประมวลผลการชำระเงิน (Payment Processing Time)

วัดเป็นจำนวนวันที่ใช้ในการประมวลผลการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่รับคำขอชำระเงินจนถึงการชำระเงินจริง

อัตราความผิดพลาดในการบัญชี (Accounting Error Rate)

วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาดต่อรายการบันทึกทั้งหมด

ระยะเวลาการทำงานของบัญชีเงินเดือน (Payroll Processing Time)

วัดเป็นจำนวนวันที่ใช้ในการประมวลผลเงินเดือนของพนักงาน ตั้งแต่วันที่รับข้อมูลจนถึงการจ่ายเงินเดือนจริง

อัตราส่วนแคชโฟลว์ (Cash Flow Ratio)

วัดความสามารถในการสร้างเงินทองแดงในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินขององค์กร

อัตราการขาดทุน (Loss Ratio)

วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทางการเงินต่อรายได้ทั้งหมดขององค์กร

KPI ของแผนกการเงินอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ควรทำการปรับแต่งและเลือกใช้ KPI ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานและเป้าหมายของแผนกการเงินเองโดยเฉพาะเท่านั้นนะคะตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง