ตัวอย่าง KPI ของแต่ละแผนก

ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับแต่ละแผนกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ KPI ไม่เพียงแต่ช่วยในการวัดผลการทำงานของพนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำตัวอย่าง KPI ที่สำคัญสำหรับแต่ละแผนก เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองได้

Photo by Jason Goodman on Unsplash

1. แผนกการตลาด (Marketing)

แผนกการตลาดมีหน้าที่หลักในการสร้างความรู้จักและความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ดังนั้น KPI ที่สำคัญของแผนกนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการวัดผลการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของลูกค้า ตัวอย่าง KPI ของแผนกการตลาด ได้แก่:

 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website Traffic)
 • อัตราการแปลง (Conversion Rate)
 • ค่าใช้จ่ายต่อการได้ลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition Cost, CAC)
 • อัตราการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย (Social Media Engagement Rate)
 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Score, CSAT)

2. แผนกขาย (Sales)

แผนกขายเป็นแผนกที่ทำหน้าที่หลักในการปิดการขายและสร้างรายได้ให้กับองค์กร ตัวอย่าง KPI ของแผนกขาย ได้แก่:

 • ยอดขายทั้งหมด (Total Sales)
 • จำนวนลูกค้าใหม่ (New Customers)
 • มูลค่าการขายเฉลี่ยต่อดีล (Average Deal Size)
 • อัตราการปิดการขาย (Close Rate)
 • ระยะเวลาของวงจรการขาย (Sales Cycle Length)

ตัวอย่าง KPI ของฝ่ายขาย


3. แผนกการเงิน (Finance)

แผนกการเงินรับผิดชอบในการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรทางการเงินถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง KPI ของแผนกการเงิน ได้แก่:

 • รายได้สุทธิ (Net Revenue)
 • อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets, ROA)
 • อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity, ROE)
 • กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow)
 • อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)

ตัวอย่าง KPI ของแต่ละตำแหน่งในแผนกการเงิน


4. แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการจัดการและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตัวอย่าง KPI ของแผนกทรัพยากรบุคคล ได้แก่:

 • อัตราการรักษาพนักงาน (Employee Retention Rate)
 • ระยะเวลาการจ้างงาน (Time to Hire)
 • อัตราการเข้าร่วมการฝึกอบรม (Training Participation Rate)
 • ระดับความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction Score)
 • อัตราการขาดงาน (Absenteeism Rate)

5. แผนกบริการลูกค้า (Customer Service)

แผนกบริการลูกค้าทำหน้าที่ในการให้บริการและสนับสนุนลูกค้า ตัวอย่าง KPI ของแผนกบริการลูกค้า ได้แก่:

 • อัตราการตอบกลับลูกค้า (Customer Response Time)
 • อัตราการแก้ไขปัญหาครั้งแรก (First Contact Resolution Rate)
 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Score, CSAT)
 • อัตราการคงอยู่ของลูกค้า (Customer Retention Rate)
 • จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า (Number of Customer Complaints)

ตัวอย่าง KPI ของงานบริการ


การกำหนด KPI ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแผนกไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบประเมินผลออนไลน์ แต่ยังช่วยในการสื่อสารเป้าหมายและความคาดหวังระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้อย่างชัดเจน หวังว่าตัวอย่าง KPI เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นKPI ช่วยสร้างความโปร่งใสในการทำงานของแต่ละแผนก ทำให้ทุกคนเห็นภาพรวมของการทำงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนในแผนกตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง