ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Web Admin

ตำแหน่งงานผู้ดูแลเว็บไซต์ (also known as a Web Administrator or Digital Content Manager) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ขององค์กร อินทราเน็ต หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ. ตำแหน่งหน้าที่นี้จะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเว็บไซต์ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น, พัฒนาเว็บไซต์, และเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาออนไลน์ให้ตอบโจทย์ของผู้เยี่ยมชมให้ตรงตามเป้าหมายธุรกิจมากที่สุด

Photo by Desola Lanre-Ologun on Unsplash

Key responsibilities of a Web Admin may include:

1. Content Management:

Overseeing the creation, editing, publishing, and archiving of website content (text, images, videos, etc.) to ensure accuracy, relevance, and consistency.


2. Website Development:

Collaborating with developers or designers on updates, revisions, and new features for the website, intranet, or digital platforms.


3. Technical Support:

Troubleshooting technical issues related to the website, such as broken links, server errors, or compatibility problems.


4. Search Engine Optimization (SEO):

Optimizing website content and structure to improve search engine rankings, ensuring visibility, and driving traffic.


5. Analytics and Reporting:

Analyzing website performance using tools like Google Analytics, identifying trends, and providing insights to stakeholders.


6. User Experience (UX) Improvement:

Ensuring a positive user experience by testing, iterating, and refining the website’s layout, navigation, and functionality.


7. Security and Compliance:

Maintaining the security and integrity of the website and digital platforms, ensuring compliance with relevant laws, regulations, and industry standards.


8. Collaboration and Communication:

Working closely with internal stakeholders (e.g., marketing, communications, and business teams) to understand their needs and develop strategies to meet them.


9. Budgeting and Resource Management:

Managing the website’s budget, prioritizing tasks, and allocating resources effectively to achieve goals.


10. Staying Current with Digital Trends:

Staying up-to-date with the latest web technologies, design trends, and best practices in digital content management.


KPIs (Key Performance Indicators) for a Web Admin position can vary depending on the organization, role, and goals. However, here are some common KPIs that are often used to measure the performance of a Web Admin:

1. Page Load Speed:

Average page load time in seconds (e.g., 2-3 seconds).


2. Website Uptime:

Percentage of time the website is available and accessible (e.g., 99.9% uptime).


3. Error Rate:

Number of errors per thousand requests (e.g., <1 error per thousand).

4. Search Engine Optimization (SEO):

Ranking on search engines like Google, Bing, or Yahoo! (e.g., top 10 results for target keywords).

5. Visitor Engagement:

Average time spent on the website by visitors (e.g., 2-3 minutes) and bounce rate (e.g., <20%).

6. Conversion Rate:

Percentage of users who complete desired actions (e.g., form submissions, purchases, or downloads).

7. Social Media Engagement:

Engagement metrics for social media platforms, such as likes, shares, comments, and followers.

8. Content Delivery:

Average content delivery speed in seconds (e.g., 2-3 seconds) and percentage of content delivered within a certain time frame (e.g., 95% within 5 seconds).

9. System Performance:

Key system performance metrics, such as CPU utilization, memory usage, and disk space.

10. User Satisfaction:

User feedback and satisfaction ratings through surveys, reviews, or Net Promoter Score (NPS) tracking.

สำหรับตำแหน่งผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Admin) คุณสามารถใช้ KPI เหล่านี้ในการวัดผลความมีประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเว็บไซต์, การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการ content delivery ด้วยการกำหนดเป้าหมายสำหรับ KPI เหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพดีและตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดีตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง