ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Security guard

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า security guard เป็นตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายให้กับบุคคล ทรัพย์สิน และทรัพย์สมบัติภายในพื้นที่หรือสถานที่เฉพาะ หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ ผู้ว่าจ้าง และข้อกำหนดของงานที่เฉพาะเจาะจง แต่โดยทั่วไปมีหน้าที่ดังนี้

Photo by Alireza Akhlaghi on Unsplash

1. Patrols

ตรวจตราพื้นที่ที่กำหนดเป็นประจำ เช่น อาคาร ลานจอดรถ หรือวิทยาเขต เพื่อตรวจหาความเสี่ยงหรือปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

2. Monitoring

ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเช่น กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการละเมิดหรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้ทันที

ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่จำกัดโดยการตรวจสอบตัวตน ตรวจตราบัตรประจำตัว และปฏิเสธการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. Reporting

บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมด รวมถึงอุบัติเหตุ อาชญากรรม หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ

5. Communication

สื่อสารกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอื่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยบริการฉุกเฉินตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. Preventative measures

ดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันกิจกรรมอาชญากรรม เช่น การส่องไฟในบริเวณที่อาจมีคนแอบซ่อน หรือการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดการก่อกวน

7. Emergency response

ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

8. Customer service

ให้บริการลูกค้าโดยการตอบคำถาม ให้ข้อมูล และแก้ไขข้อกังวลของพนักงาน ผู้เยี่ยมชม หรือลูกค้า

9. Enforcement

คอยดูแลบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของสถานที่ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและให้มั่นใจในความปลอดภัย

10. Training

อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีการรักษาความปลอดภัย แนวปฏิบัติ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ

ตัวอย่าง KPIs สำหรับตำแหน่ง security guard position

1. Patrol Efficiency

เวลาที่ใช้ในการตรวจตราเปรียบเทียบกับเวลาที่กำหนดไว้ และ จำนวนพื้นที่ที่ครอบคลุมในการตรวจตราแต่ละครั้ง

2. Incident Response

จำนวนเหตุการณ์ที่รายงานหรือได้รับการตอบสนอง (เช่น สัญญาณเตือนภัย การขโมย เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์) กับ ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการตอบสนอง

3. Customer Satisfaction

ผลสำรวจหรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (เช่น ระดับ 1-5)

ความถี่และคุณภาพของการสื่อสารกับลูกค้า

4. Attendance and Punctuality

เวลาที่มาถึงสถานที่เปรียบเทียบกับเวลาที่กำหนดเริ่มงาน และ จำนวนครั้งที่ขาดงานหรือมาสาย

5. Quality of Service

คุณภาพของรายงานที่เขียนและการบันทึกเหตุการณ์ และการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของบริษัท

6. Safety and Risk Management

จำนวนอุบัติเหตุในที่ทำงานที่เกิดขึ้น กับการปฏิบัติตามระเบียบและกระบวนการด้านความปลอดภัย

7. Compliance and Regulatory Requirements

จำนวนการฝึกอบรมที่จำเป็น การรับรอง และใบอนุญาต กับ การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎระเบียบ และมาตรฐานอุตสาหกรรม

8. Additional Tasks and Responsibilities

จำนวนงานหรือความรับผิดชอบเพิ่มเติมที่ดำเนินการ (เช่น การเฝ้าระวังไฟ การปฐมพยาบาล) และ คุณภาพของการปฏิบัติงานในด้านเหล่านี้ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง