ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Customer Service Senior Supervisor

หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้าเป็นบทบาทที่มีหน้าที่ความเป็นผู้นำในการดูแลและบริหารทีมตัวแทนบริการลูกค้า ต่อไปนี้เป็นการสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป

Photo by SEO Galaxy on Unsplash

Key Responsibilities:

1. Team Management:

พัฒนาทีมงานบริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้าในระดับที่ยอดเยี่ยม รวมถึงเป้าหมายด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ


2. Customer Service Strategy:

พัฒนาและนำกลยุทธ์, กระบวนการ และขั้นตอนการบริการลูกค้ามาใช้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการสอบถาม, ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


3. Operational Excellence:

ดูแลการดำเนินงานประจำวันของทีมบริการลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย, ขั้นตอน และข้อกำหนดทางกฎหมายของบริษัท


4. Performance Management:

วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (เช่น อัตราการแก้ไขปัญหาในครั้งแรก, เวลาตอบสนอง, ความพึงพอใจของลูกค้า) ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และดำเนินการแก้ไข โดยที่เราสามารถนำเอาซอฟท์แวร์ระบบประเมินผลออนไลน์อย่าง EsteeMATE มาช่วยได้


5. Employee Development:

ฝึกอบรม, ให้คำปรึกษา และชี้แนะสมาชิกในทีมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ, ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการบริการลูกค้า


6. Process Improvement:

ปรับปรุงกระบวนการ, ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน


7. Customer Feedback:

วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากลูกค้า, ระบุแนวโน้ม และพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม


8. Reporting and Analytics:

ทบทวนและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดผลการทำงานของทีม, ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และให้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ


9. Collaboration:

ร่วมงานกับแผนกอื่น ๆ เช่น ฝ่ายขาย, การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินการด้านบริการลูกค้าสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น


10. Compliance:

ดูแลควบคุมทีมบริการลูกค้าดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท, ข้อกำหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานอุตสาหกรรม


The Key Performance Indicators (KPIs) for a Customer Service Senior

Supervisor position may vary depending on the organization, industry, and specific responsibilities. However, here are some common KPIs that may be relevant:

1. First Call Resolution (FCR):

Measure the percentage of customer complaints or issues resolved during the initial phone call or interaction.


2. Customer Satisfaction (CSAT):

Track customer satisfaction ratings through surveys, feedback forms, or Net Promoter Score (NPS) to ensure high levels of customer delight.


3. Service Level Agreements (SLAs):

Monitor and report on the percentage of interactions that meet or exceed SLA targets for response time, resolution time, and overall service quality.


4. Escalation Rate:

Measure the percentage of issues escalated from frontline representatives to senior supervisors or other levels of support, indicating a need for more complex problem-solving.


5. Customer Retention Rate:

Track the percentage of customers who remain loyal and continue to do business with your organization over a specific period (e.g., 6 months).


6. Time-to-Resolve:

Monitor the average time taken to resolve customer complaints or issues, ensuring that senior supervisors are effective in resolving complex problems efficiently.


7. Quality of Escalation:

Evaluate the quality of escalated issues by monitoring factors like clarity, completeness, and relevance of information provided, ensuring that senior supervisors are equipped to address complex problems effectively.


8. Coachability:

Measure the percentage of frontline representatives who demonstrate improvement in their skills or knowledge after coaching from senior supervisors.


9. Process Efficiency:

Track the efficiency of processes and procedures implemented by senior supervisors to improve customer service, such as reducing average handling time (AHT) or increasing FCR rates.


10. Team Performance:

Monitor team performance metrics, such as overall CSAT, FCR, and SLA compliance, to ensure that senior supervisors are leading high-performing teams.


11. Training and Development:

Track the effectiveness of training programs implemented by senior supervisors, such as training completion rates, skill assessments, or knowledge retention.


12. Employee Engagement:

Monitor employee engagement metrics, such as job satisfaction, turnover rate, or morale, to ensure that senior supervisors are fostering a positive work environment.

These KPIs can help you measure the success of your Customer Service Senior Supervisor in driving customer satisfaction, process efficiency, and team performance while ensuring high levels of employee engagement and development.ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง