ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Chief Housekeeping

ตำแหน่ง Chief Housekeeping หรือหัวหน้าแม่บ้าน มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการงานทำความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล หรือสำนักงานขนาดใหญ่ ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องมีทักษะการบริหารจัดการที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

Photo by Nik Lanús on Unsplash

ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Chief Housekeeping Officer

1. Strategic Planning

จัดทำแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. Leadership

ดูแลทีมงานทำความสะอาด รวมถึงผู้ควบคุมงาน ผู้ประสานงาน และพนักงานทำความสะอาด เพื่อให้การสื่อสาร การฝึกอบรม และการจูงใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Quality Control

ดูแลดำเนินงานด้านการทำความสะอาดทั้งหมดมีมาตรฐานสูงด้านความสะอาด ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบเป็นประจำและการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

4. Budgeting and Resource Management

จัดการงบประมาณแผนก จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ วัสดุ และการจัดบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน

ดำเนินงานด้านการทำความสะอาดเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทาง OSHA ข้อกำหนดการรับรองด้านสุขภาพ หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมโรงแรม

6. Risk Management

ระบุความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำความสะอาด และพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้มาเยือน

7. Customer Service

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ หรือแขกโดยการให้บริการที่ยอดเยี่ยม การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และการรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

8. Collaboration and Communication

ร่วมทำงานกับแผนกอื่นๆ อย่างใกล้ชิด (เช่น การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การต้อนรับ ทรัพยากรบุคคล) เพื่อให้บริการทำความสะอาดอย่างไร้รอยต่อและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง KPIs สำหรับตำแหน่ง Chief Housekeeping Officer

1. Housekeeping Efficiency

จำนวนห้องที่ทำความสะอาดต่อชั่วโมง/วัน โดยมีเป้าหมาย 10-12 ห้องต่อชั่วโมง โดยมีการทำความสะอาดอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน

เพื่อให้แน่ใจว่าทีมงานทำความสะอาดมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

2. Guest Satisfaction

เปอร์เซ็นต์ของแขกที่พึงพอใจกับความสะอาดของห้อง (ตามแบบสำรวจหรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ) โดยจะมีเป้าหมายที่ อัตราความพึงพอใจ 90% หรือสูงกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าแขกมีประสบการณ์ที่ดีกับบริการทำความสะอาดของโรงแรม

3. Housekeeping Compliance

เปอร์เซ็นต์ของห้องที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมาตรฐานคุณภาพ (เช่น ความสะอาด การจัดระเบียบ ฯลฯ) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ อัตราการปฏิบัติตามมาตรฐาน 95% หรือสูงกว่า เพื่อรับประกันว่าโรงแรมรักษามาตรฐานสูงสำหรับความสะอาดและการจัดระเบียบห้อง

4. Inventory Management

อัตราการใช้สินค้าคงคลังและจุดสั่งซื้อใหม่เป้าหมาย โดยเราจะรักษาระดับสต็อกอย่างน้อย 80% เพื่อให้แน่ใจว่ามีวัสดุทำความสะอาดเพียงพอ เพื่อป้องกันการขาดแคลน ลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร

5. Employee Engagement

แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานหรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะเป้าหมาย โดยจะตั้งไว้ที่อัตราความพึงพอใจของพนักงาน 85% หรือสูงกว่า เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปรับปรุงขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทำความสะอาด

6. Cost Control

ค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับค่าใช้จ่ายตามงบประมาณสำหรับวัสดุทำความสะอาด ค่าสาธารณูปโภค และค่าแรงเป้าหมาย ให้มีการเบี่ยงเบนจากค่าใช้จ่ายตามงบประมาณไม่เกิน 5% เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน ลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง