ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Academy Manager

ตำแหน่งผู้จัดการหลักสูตร (หรือที่รู้จักในชื่อ Academy Manager, Learning and Development Manager หรือ Talent Development Manager) มีหน้าที่ดูแลการพัฒนา การดำเนินการ และการประเมินผลโปรแกรมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ และโอกาสในการเรียนรู้อื่นๆ ภายในองค์กร เป้าหมายหลักของผู้จัดการสถาบันคือการเพิ่มทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม

Photo by Emma Dau on Unsplash

ตัวอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการหลักสูตร:

1. Design and Develop Learning Programs:

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรม เวิร์กช็อป หรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท


2. Curriculum Development:

พัฒนาหลักสูตรสำหรับทักษะหรือหัวข้อเฉพาะ โดยมั่นใจว่าตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด


3. Talent Development Strategy:

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะที่ครอบคลุม ซึ่งสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

4. Learning Delivery:

ดูแลการส่งเปิดคอร์สสอน รวมถึงการฝึกอบรมโดยผู้สอน หลักสูตรออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บ และรูปแบบอื่นๆ


5. Performance Measurement:

กำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพของหลักสูตรการเรียนรู้และให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


6. Budgeting and Resource Management:

จัดการงบประมาณ จัดสรรทรัพยากร และใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการริเริ่มการเรียนรู้


7. Stakeholder Engagement:

สร้างความสัมพันธ์กับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำทางธุรกิจ พนักงาน และผู้ขาย เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการขององค์กร


8. Compliance and Regulatory Management:

คอยดูแลให้คอร์สการเรียนรู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


9. Technology Integration:

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการริเริ่มการเรียนรู้ เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) แพลตฟอร์มออนไลน์ และเครื่องมือดิจิทัล


10. Continuous Improvement:

ติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรม แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และงานวิจัยเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู้และกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

โดยสรุป ผู้จัดการสถาบัน หรือ Academy Manager มีบทบาทสำคัญในการออกแบบ พัฒนา ส่งมอบ และประเมินผลการริเริ่มการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และส่งเสริมการเติบโตขององค์กร


ตัวอย่าง Key Performance Indicators (KPIs) for an Academy Manager

1. Course Completion Rate:

The percentage of students who complete a course or program within a certain timeframe.


2. Student Engagement:

Metrics such as student attendance, participation, and feedback to measure the level of engagement and satisfaction with the learning experience.


3. Revenue Growth:

The increase in revenue generated by the academy or training programs over a specific period.


4. Cost Efficiency:

The ratio of costs to revenue, with a focus on minimizing expenses while maintaining or improving program quality.


5. Program Retention Rate:

The percentage of students who continue to engage with the academy’s programs beyond an initial introduction or pilot phase.


6. Instructor Utilization:

The percentage of instructors utilized versus available capacity, ensuring optimal use of resources and expertise.


7. Student Satisfaction:

Feedback metrics such as surveys, Net Promoter Score (NPS), or customer satisfaction ratings to measure student happiness with the learning experience.


8. Learning Outcomes:

Metrics such as skills assessments, certifications, or job placement rates to measure the effectiveness of the training programs in achieving desired outcomes.


9. Marketing Effectiveness:

The return on investment (ROI) for marketing campaigns, such as lead generation, conversion rates, and brand awareness metrics.


10. Operational Efficiency:

Key performance indicators related to logistics, such as course scheduling, venue utilization, or administrative process efficiency.


11. Partnership Development:

Metrics such as the number of partnerships established, collaborations launched, or revenue generated through strategic alliances.


12. Content Quality:

Feedback and assessment metrics on the quality and relevance of training content, ensuring it meets the needs of students and stakeholders.

These KPIs can serve as a starting point for an Academy Manager to focus on key areas that drive business success and student satisfaction. The specific KPIs used may vary depending on the organization’s goals, industry, or target audience.ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง