ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน มีอะไรบ้าง

ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน หรือดัชนีชี้วัดผลงานของผู้บริหาร คือตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของการบริหารงาน การนำทีม และการสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร โดยตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ภาระกิจ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายหรือแผนก

ตัวอย่างของ Key Performance Indicators (KPIs) ที่อาจจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหัวหน้างานได้แก่:

 1. ประสิทธิภาพในการบริหารทีม (Team Management Efficiency)
  • อัตราการบรรลุเป้าหมายของทีมในงานโครงการ
  • อัตราการครอบครองตำแหน่งงานในทีม (Staff Retention Rate)
  • ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในทีม
 2. การสร้างสัมพันธภาพในทีม (Team Cohesion Building)
  • การสร้างองค์ประกอบทีมและสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน
  • การประชุมทีมและความสามารถในการแก้ไขข้อพิพาทในทีม
 3. ความคิดริเริ่มและความสามารถในการแก้ปัญหา (Innovativeness and Problem-Solving Ability)
  • จำนวนและคุณภาพของไอเดียหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกนำเสนอ
  • ความรวดเร็วในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาและใช้งานได้จริง
 4. การพัฒนาทักษะและความสามารถของทีม (Team Skill Development)
  • อัตราการพัฒนาทักษะและความสามารถของสมาชิกในทีม
  • การฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะ
 5. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร (Employee Empowerment)
  • ระดับความพึงพอใจของพนักงานในการดำเนินงานในหน้าที่ของตน
  • การกระตุ้นและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาและเติบโตในอาชีพ
 6. ความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ (Responsibility and Leadership)
  • ระดับความรับผิดชอบที่แต่ละสมาชิกในทีมรับผิดชอบ
  • การสร้างและส่งเสริมทัศนคติผู้นำในทีม
 7. ประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ (Networking and Relationship Building Efficiency)
  • ระดับความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
  • การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น

KPIs เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างแรกที่อาจจะถูกใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหัวหน้างานและทีมที่เขานำ การเลือก KPIs ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ขององค์กรและทีมในแต่ละกรณีในองค์กรนั้นๆ อีกทั้งยังควรมีการตรวจสอบและปรับปรุง KPIs เพื่อให้เข้ากับบริบทและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย การวิเคราะห์และการปรับปรุง KPIs เป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้งานข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทีมในองค์กร

ถ้าสนใจระบบประเมินผลที่ช่วยให้คุณวัดผลงานในองค์กรได้อย่างง่ายๆ ติดต่อเราได้ที่นี่ตัวอย่าง JD งานกราฟฟิค


ตัวอย่าง JD งานโรงแรม


ตัวอย่าง JD งานบริการ


ตัวอย่าง JD งานเซลส์


ตัวอย่าง JD งานขนส่ง