Tag: เอสตีเมท

 • หากองค์กรดำเนินงานโดยที่ไม่มี KPI

  หากองค์กรดำเนินงานโดยที่ไม่มี KPI หรือมี KPI ที่ไม่ชัดเจน อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กรได้หลายด้านดังนี้: Photo by Francisco De Legarreta C. on Unsplash ดังนั้น การมี KPI ที่ชัดเจนและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยให้องค์กรมีการนำทางและบริหารการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

 • KPI คืออะไร

  KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicators หรือตัวชี้วัดผลสำคัญ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสำคัญของการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร โดยทั่วไปแล้ว KPI จะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในการทำงานหรือการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถเป็นตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ยอดขาย กำไรสุทธิ หรือตัวชี้วัดทางปฏิบัติการ เช่น ประสิทธิภาพในการผลิต ระยะเวลาในการตอบกลับลูกค้า หรือตัวชี้วัดทางคุณภาพ เช่น ระดับความพึงพอใจของลูกค้า การประเมิน KPI เป็นกระบวนการสำคัญที่ใช้ในการวัดผลและปรับปรุงความสำเร็จขององค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว Photo by Austin Distel on Unsplash KPI มีความสำคัญอย่างมากในองค์กรเพราะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรทราบถึงความสำเร็จและประสิทธิภาพของการดำเนิงานและโครงการต่าง ๆ ดังนี้: ดังนั้น KPI มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยองค์กรในการวัดและประเมินความสำเร็จและประสิทธิภาพของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์และความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว ถ้าองค์กรดำเนินงานโดยที่ไม่มี KPI จะเกิดอะไรขึ้น

 • ตัวอย่าง OKRs ขององค์กร

  การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (OKRs) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนและประเมินผลในองค์กร ด้วยความชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการวัดความสำเร็จ เราสามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นตอน Photo by engin akyurt on Unsplash เรามาชมตัวอย่าง OKRs ขององค์กรเพื่อเข้าใจการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับกัน ผลการประเมิน: การใช้ OKRs ในบริษัท ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นสู่เป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการสื่อสารและการพัฒนาทีมงานในทุกๆ ด้านของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจสำหรับการวางแผนในปีถัดไป

 • ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

  by

  in

  ปัจจุบัน หลายๆคน คงมีการนำเอา OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมการทำงานของทีมและให้การชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับการวัดความสำเร็จของเป้าหมาย มาใช้กันในองค์กร โดยเฉพาะในงานทรัพยากรบุคคล OKRs เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำ OKRs ที่เกี่ยวพันกันกับวัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีดังนี้: Objectives and Key Results Details Objective 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาบุคลากร Key Result 1 เพิ่มอัตราการสำเร็จของการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานในบริษัท โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 70% เป็น 85% ภายในไตรมาสนี้ Key Result 2 ลดอัตราการลาออกจากงานลงจาก 15% เป็น 10% ในช่วงเวลา 6 เดือน Objectives and Key Results Details Objective 2 สร้างบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงาน Key…

 • แบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์

  การประเมินโปรโมทเซลส์ เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ แบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์เป็นเครื่องมือที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการหรือผู้บริหารสามารถทราบถึงปัญหาและโอกาสที่มีอยู่ และช่วยให้ทีมขายพัฒนาและปรับปรุงทักษะและความสามารถในการทำงานได้อย่างเหมาะสม Photo by krakenimages on Unsplash จุดประสงค์ของแบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์ ส่วนประกอบสำคัญของแบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์: การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการขาย การประเมินโปรโมทเซลส์เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้ผู้จัดการสามารถทราบถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า และสามารถวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การขายได้อย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้น การสร้างแบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนประกอบสำคัญของแบบฟอร์มประเมินโปรโมทเซลส์ที่มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการขายของธุรกิจ: การใช้แบบฟอร์มประเมินโปรโมทเจ้าหน้าที่ด้านการขาย ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างการรับรู้ที่ดีในองค์กรและส่งเสริมพัฒนาการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการมีแบบฟอร์มที่เหมาะสมและสมบูรณ์ องค์กรจะสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เติบโตและยั่งยืนได้ในระยะยาว

 • KPI สำคัญอย่างไรต่อบริษัท

  การมี KPI หรือตัวชี้วัดผลสำคัญเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับบริษัทเพราะเหตุผลต่อไปนี้: Photo by Austin Distel on Unsplash ดังนั้น การมี KPI เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับบริษัท เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนได้

 • ตัวอย่าง KPI สำหรับบริษัท

  การติดตามและวัดผลสำคัญ (Key Performance Indicators – KPIs) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีการตัดสินใจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ ด้วยเหตุนี้ การเข้าใจตัวอย่าง KPI ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารและทีมงานควรพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ Photo by LYCS Architecture on Unsplash ตัวอย่าง KPI สำหรับบริษัทที่คุณสามารถนำเอาไปใช้ได้: สรุป: การเลือกใช้ KPIs ที่เหมาะสมและมีความหมายสำหรับบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบกันในบทความหน้า เรื่อง KPI สำคัญอย่างไรต่อบริษัท

 • ตัวอย่าง KPI ของแผนกการเงิน

  KPI (Key Performance Indicators) หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและติดตามผลการดำเนินงานของแผนกหรือองค์กร ซึ่งสำหรับแผนกการเงิน KPI สามารถเน้นได้ทั้งด้านการเงินและด้านการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร ตัวอย่างของ KPI ที่น่าสนใจสำหรับแผนกการเงินได้แก่ KPI ของแผนกการเงินอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ควรทำการปรับแต่งและเลือกใช้ KPI ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานและเป้าหมายของแผนกการเงินเองโดยเฉพาะเท่านั้นนะคะ

 • ตัวอย่าง KPI สำหรับฝ่ายขาย

  KPI (Key Performance Indicators) หรือตัวชี้วัดผลสำคัญสำหรับฝ่ายขายมีหลากหลายอย่าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ดังนี้คือตัวอย่างของ KPI สำหรับฝ่ายขาย: Photo by Austin Distel on Unsplash KPI เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นและอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมตามความต้องการของธุรกิจและกลยุทธ์การขายของบริษัทโดยตรง.

 • ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน มีอะไรบ้าง

  ตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน หรือดัชนีชี้วัดผลงานของผู้บริหาร คือตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของการบริหารงาน การนำทีม และการสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร โดยตัวอย่าง KPI ของหัวหน้างาน อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน ภาระกิจ และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายหรือแผนก ตัวอย่างของ Key Performance Indicators (KPIs) ที่อาจจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหัวหน้างานได้แก่: KPIs เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างแรกที่อาจจะถูกใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของหัวหน้างานและทีมที่เขานำ การเลือก KPIs ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ขององค์กรและทีมในแต่ละกรณีในองค์กรนั้นๆ อีกทั้งยังควรมีการตรวจสอบและปรับปรุง KPIs เพื่อให้เข้ากับบริบทและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย การวิเคราะห์และการปรับปรุง KPIs เป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้งานข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารและพัฒนาทีมในองค์กร ถ้าสนใจระบบประเมินผลที่ช่วยให้คุณวัดผลงานในองค์กรได้อย่างง่ายๆ ติดต่อเราได้ที่นี่