Category: projectmanagement

  • KPI คืออะไร

    KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicators หรือตัวชี้วัดผลสำคัญ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสำคัญของการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร โดยทั่วไปแล้ว KPI จะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในการทำงานหรือการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถเป็นตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ยอดขาย กำไรสุทธิ หรือตัวชี้วัดทางปฏิบัติการ เช่น ประสิทธิภาพในการผลิต ระยะเวลาในการตอบกลับลูกค้า หรือตัวชี้วัดทางคุณภาพ เช่น ระดับความพึงพอใจของลูกค้า การประเมิน KPI เป็นกระบวนการสำคัญที่ใช้ในการวัดผลและปรับปรุงความสำเร็จขององค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว Photo by Austin Distel on Unsplash KPI มีความสำคัญอย่างมากในองค์กรเพราะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรทราบถึงความสำเร็จและประสิทธิภาพของการดำเนิงานและโครงการต่าง ๆ ดังนี้: ดังนั้น KPI มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยองค์กรในการวัดและประเมินความสำเร็จและประสิทธิภาพของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์และความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว ถ้าองค์กรดำเนินงานโดยที่ไม่มี KPI จะเกิดอะไรขึ้น