ระบบประเมินผลงานของพนักงานที่ดีควรจะเป็นยังไง


เพื่อนๆ เคยสงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าระบบประเมินผลงานของพนักงานที่ดีควรมีลักษณะแบบไหนบ้าง ที่เหมาะกับการนำเอามาใช้วัดผลงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งอย่างน้อยจะต้องเป็นระบบที่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่สามารถวัดได้โดยไม่ซับซ้อน นอกจากนี้แล้ว ระบบประเมินผลที่ดียังควรเน้นไปที่การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานได้ด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า

Photo by Jess Bailey on Unsplash

นี่คือคุณลักษณะบางข้อที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างระบบประเมินผลงานของพนักงานในองค์กรกัน:

  1. กำหนดเป้าหมายและความสำเร็จที่ชัดเจน เข้าใจง่าย: ให้พนักงานรู้ว่าคาดหวังอะไรจากการปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลา เป้าหมายควรเป็นไปตามหลัก SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) เพื่อให้ง่ายต่อการวัดและประเมินความสำเร็จ
  2. มีการประเมินเป็นระยะเวลาที่สม่ำเสมอ: เป็นระบบที่สามารถในมาใช้ทำการประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เฉพาะในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบผลงาน อาจจะเป็นการประเมินรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เพื่อให้สามารถปรับปรุงและปรับตัวได้ทันท่วงที
  3. เป็นระบบที่เราสามารถตั้งคำถามในการประเมินได้หลากหลาย: เนื่องจากธุรกิจหลายๆอย่างมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานอยู่ ระบบประเมินผลที่ดี ควรจะสามารถตั้งคำถามให้เป็นไปตามความสำคัญ เช่น การทำงานร่วมกับทีม, การแก้ปัญหา, การใช้ทักษะทางเทคนิค เป็นต้น
  4. ระบบจะต้องสามารถตอบสนองและการแจ้งเตือนได้: ควรมีการให้ข้อมูลกลับหรือคำแนะนำเพื่อช่วยในการปรับปรุงผลงาน และการแจ้งเตือนในกรณีที่มีปัญหาหรือผลงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย
  5. เป็นระบบที่สนับสนุนให้เกิดคำแนะนำและการพัฒนา: ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการพัฒนาทักษะและความสามารถ เช่น การฝึกอบรม การให้คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือการให้โอกาสในการเรียนรู้ใหม่ ที่สามารถช่วยให้พนักงานปรับปรุงการทำงานได้
  6. ระบบที่ประเมินได้อย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส: ระบบประเมินควรจะสามารถใช้งานได้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม เพื่อให้ลดข้อครหาของพนักงานถึงกระบวนการการประเมินผล
  7. มีการระบุความสำเร็จและการพัฒนาต่อเนื่อง: การประเมินผลงานเพื่อวัดความพึงพอใจในการทำงานต้องระบุได้อย่างชัดเจน รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความสามารถต่อไปในอนาคตของพนักงาน
  8. มีการปรับปรุงระบบประเมินอยู่ตลอดเวลา: เนื่องจากโลกธุรกิจในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปิดโอกาสให้ระบบประเมินผลสามารถที่ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญ การปรับปรุงระบบตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร นั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำต่อไป เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการทำงานในปัจจุบัน


การสร้างระบบประเมินผลงานที่ดี ต้องถูกสร้างขึ้นอย่างใส่ใจและคำนึงถึงความเป็นมาตรฐานที่แท้จริงขององค์กรและความต้องการของพนักงานด้วย นอกเหนือจากนั้นแล้วการสร้างระบบประเมินผลงานที่ดีต้องให้ความสำคัญกับการเป็นธรรมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมขององค์กรเองด้วยค่ะ.