ตัวอย่าง OKRs ขององค์กร

การกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน (OKRs) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนและประเมินผลในองค์กร ด้วยความชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการวัดความสำเร็จ เราสามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นตอน

Photo by engin akyurt on Unsplash

เรามาชมตัวอย่าง OKRs ขององค์กรเพื่อเข้าใจการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับกัน

 1. Objective: เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่
  • Key Result: เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ในไตรมาสแรกที่ 30% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
  • How to Measure: ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ในไตรมาสแรก
 2. Objective: พัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน
  • Key Result: จัดสร้างการอบรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
  • How to Measure: การเข้าร่วมการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างสะดวกสบายและพัฒนาทักษะของพนักงาน
 3. Objective: สร้างและเสนอสิ่งใหม่ให้กับลูกค้า
  • Key Result: สร้างและเสนอสิ่งใหม่ให้กับลูกค้าอย่างน้อย 3 รายการในปีนี้
  • How to Measure: จำนวนสิ่งใหม่ที่สร้างและเสนอให้กับลูกค้าในปีนี้

ผลการประเมิน: การใช้ OKRs ในบริษัท ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นสู่เป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการสื่อสารและการพัฒนาทีมงานในทุกๆ ด้านของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจสำหรับการวางแผนในปีถัดไป