KPI คืออะไร

KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicators หรือตัวชี้วัดผลสำคัญ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสำคัญของการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร

โดยทั่วไปแล้ว KPI จะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในการทำงานหรือการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถเป็นตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ยอดขาย กำไรสุทธิ หรือตัวชี้วัดทางปฏิบัติการ เช่น ประสิทธิภาพในการผลิต ระยะเวลาในการตอบกลับลูกค้า หรือตัวชี้วัดทางคุณภาพ เช่น ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

การประเมิน KPI เป็นกระบวนการสำคัญที่ใช้ในการวัดผลและปรับปรุงความสำเร็จขององค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Photo by Austin Distel on Unsplash

KPI มีความสำคัญอย่างมากในองค์กรเพราะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรทราบถึงความสำเร็จและประสิทธิภาพของการดำเนิงานและโครงการต่าง ๆ ดังนี้:

  1. ช่วยในการกำหนดเป้าหมาย: KPI ช่วยให้องค์กรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุตัวชี้วัดที่จะใช้วัดความสำเร็จของเป้าหมายนั้น ๆ ซึ่งทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและร่วมมือในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น
  2. ทำให้วิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างเที่ยงตรง: การมี KPI ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
  3. สร้างให้เกิดการปรับปรุงการทำงาน: การที่มี KPI ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถระบุและแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
  4. เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร: KPI ช่วยสร้างวัฒนธรรมของการให้ความสำเร็จและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร โดยทำให้องค์กรมีวินัยในการทำงานและการปรับตัวต่อสภาวะต่าง ๆ ได้อย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น KPI มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยองค์กรในการวัดและประเมินความสำเร็จและประสิทธิภาพของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์และความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว

ถ้าองค์กรดำเนินงานโดยที่ไม่มี KPI จะเกิดอะไรขึ้น