แบบประเมินสัมภาษณ์งานที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไร?

Photo by Van Tay Media on Unsplash

ลักษณะของแบบประเมินสัมภาษณ์งานที่ดี:

 1. มีโครงสร้างชัดเจน: แบบประเมินควรมีการแบ่งส่วนที่ชัดเจนสำหรับการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางเทคนิค ทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการ
 2. มาตรฐานการให้คะแนนที่ชัดเจน: ควรมีระบบการให้คะแนนที่ชัดเจน เช่น การให้คะแนนจาก 1-10 หรือการให้คะแนนในรูปแบบคำอธิบาย (เช่น ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง)
 3. ความยืดหยุ่น: ควรมีพื้นที่ให้ผู้สัมภาษณ์สามารถบันทึกความคิดเห็นหรือข้อสังเกตเพิ่มเติมที่อาจไม่สามารถระบุในช่องการให้คะแนนได้
 4. ครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญ: ควรครอบคลุมทั้งทักษะทางเทคนิค ทักษะการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ และคุณสมบัติส่วนบุคคล
 5. เชื่อมโยงกับคุณสมบัติที่ต้องการในตำแหน่งงาน: การประเมินควรสะท้อนถึงคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
 6. ความยุติธรรมและความโปร่งใส: แบบประเมินควรทำให้การประเมินเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน

องค์ประกอบของแบบประเมินสัมภาษณ์งานที่ดี มีกี่ส่วน และควรจะมีอะไรบ้าง:

 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร:
  • ชื่อ
  • ตำแหน่งที่สมัคร
  • วันที่สัมภาษณ์
 2. การประเมินทักษะและความสามารถ:
  • ทักษะทางเทคนิค: ความรู้และประสบการณ์ในสายงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางเทคนิค
  • ทักษะการสื่อสาร: ความชัดเจนในการสื่อสาร การฟังและตอบสนอง การทำงานเป็นทีม
  • ทักษะการจัดการและความเป็นผู้นำ: การจัดการเวลา การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ความเป็นผู้นำ
  • คุณสมบัติส่วนบุคคล: ความมุ่งมั่น ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์
 3. การประเมินความเหมาะสมกับบริษัทและตำแหน่ง:
  • ความรู้เกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์/บริการ
  • ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในตำแหน่ง
  • แรงจูงใจและความสนใจในการทำงานกับบริษัท
 4. พื้นที่สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์สามารถบันทึกข้อสังเกตหรือความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 5. สรุปผลการสัมภาษณ์: รวมถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ์
 6. ข้อมูลผู้สัมภาษณ์:
  • มีข้อมูลผู้สัมภาษณ์งานอย่างครบถ้วน

แบบประเมินสัมภาษณ์งานที่ดีจะช่วยให้การประเมินผู้สมัครเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์สามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น