Tag: OKS ของฝ่ายบุคคล

  • ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

    by

    in

    ปัจจุบัน หลายๆคน คงมีการนำเอา OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมการทำงานของทีมและให้การชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับการวัดความสำเร็จของเป้าหมาย มาใช้กันในองค์กร โดยเฉพาะในงานทรัพยากรบุคคล OKRs เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำ OKRs ที่เกี่ยวพันกันกับวัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ตัวอย่าง OKRs ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีดังนี้: Objectives and Key Results Details Objective 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาบุคลากร Key Result 1 เพิ่มอัตราการสำเร็จของการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานในบริษัท โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจาก 70% เป็น 85% ภายในไตรมาสนี้ Key Result 2 ลดอัตราการลาออกจากงานลงจาก 15% เป็น 10% ในช่วงเวลา 6 เดือน Objectives and Key Results Details Objective 2 สร้างบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงาน Key…