Tag: KPI ทีมขาย

  • ตัวอย่าง KPI สำหรับฝ่ายขาย

    KPI (Key Performance Indicators) หรือตัวชี้วัดผลสำคัญสำหรับฝ่ายขายมีหลากหลายอย่าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ดังนี้คือตัวอย่างของ KPI สำหรับฝ่ายขาย: Photo by Austin Distel on Unsplash KPI เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นและอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมตามความต้องการของธุรกิจและกลยุทธ์การขายของบริษัทโดยตรง.