Tag: ตัวอย่าง KPI ของ sales support

  • ตัวอย่าง Job Description ของตำแหน่ง Sale Support

    บทบาทของผู้ช่วยด้านการขายหรือ Sales Support professional, หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Sales Assistant,โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ทีมขาย ช่วยเหลือลูกค้า และผู้มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อนั้นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและยอดขาย จะมีตัวอย่างหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ Photo by Scott Graham on Unsplash 1. Customer Service: ตอบคำถามลูกค้า, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 2. Sales Support: ช่วยซัพพอร์ตทีมขายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ข้อมูลการวิเคราะห์คู่แข่ง และข้อมูลอื่นๆที่นำไปใช้ในการเสนอราคา 3. Lead Generation: ตรวจสอบคุณภาพของลีดที่เติดต่อเข้ามา สามารถระบุได้ว่ารายไหนมีโอกาสที่จะปิดการขายได้ ส่งต่อลีดที่มีโอกาสสูงให้กับทีมขายทำการปิดการขาย 4. Data Entry: บันทึกขัอมูลลูกค้าให้ถูกต้อง และครบถ้วนอยู่เสมอ 5. Research and Analysis: หาข้อมูลทำการวิจัยตลาด, วิเคราะห์แนวโน้มการขาย และนำเอาข้อมูลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์การขาย 6. Communication: สื่อสารกับลูกค้าในช่องทางต่างๆ อย่างโทรศัพท์ อีเมล์ แชท ให้มีประสิทธิภาพ…